HP3204P25NA翡翠滤芯更换注意事项的以下几点


 1.隔离过滤器,关闭进气阀或压缩空气供应系统,完全卸压后再关闭出气阀或关闭有关阀后通过过滤器排水孔完全卸压。
 2.拧掉壳体,取下旧翡翠滤芯。
 3.清洗过滤器壳体。更换翡翠滤芯注意调配温度与悬浮液的浓度
 4.换上新翡翠滤芯,不要遗漏密封圈,翡翠滤芯应装紧装正.
 一、温度:过滤时,悬浮液温度低,粘度大,过滤速度慢.液体的粘度是温度的指数函数,它随温度的升高而明显下降.升温是降低粘度最简单而有效的措施,但温度过高,易使油脂氧化,毛油过滤温度一般不超过70度。
 二、悬浮液的浓度:浓度大,滤渣多,使间歇式生产的每一操作周期中有效过滤时间相应缩短,影响产量.而对于连续真空过滤机的操作,浓度较大时生成的滤饼较均匀,且易于及时清理,对产量影响不大。

 HP3204P25NA翡翠滤芯更换注意事项的以下几点
 
 HP3201M60NAHP3201M90NAHP3201P10NAHP3201P25NAHP3202A03HAHP3202A03NAHP3202A06HAHP3202A
 06NAHP3202A10HAHP3202A10NAHP3202A25HAHP3202A25NAHP3202M10HAHP3202M10NAHP3202M25HAHP3202M
 25NAHP3202M60NAHP3202M90NAHP3202P10NAHP3202P25NAHP3203A03HAHP3203A03NAHP3203A06HAHP3203A
 06NAHP3203A10HAHP3203A10NAHP3203A25HAHP3203A25NAHP3203M10HAHP3203M10NAHP3203M25HAHP3203M
 25NAHP3203M60NAHP3203M90NAHP3203P10NAHP3203P25NAHP3204A03HAHP3204A03NAHP3204A06HAHP3204A
 06NAHP3204A10HAHP3204A10NAHP3204A25HAHP3204A25NAHP3204M10HAHP3204M10NAHP3204M25HAHP3204M

 HP3204P25NA翡翠滤芯更换注意事项的以下几点